Sakrament Chrztu św.

Dokumenty wymagane do spisania aktu chrztu dziecka:
1) Akt urodzenia
2) Zaświadczenia rodziców chrzestnych z parafii ich zamieszkania potwierdzające, że są osobami wierzącymi i praktykującymi
3) Dane chrzestnych: imię, nazwisko, wiek, wyznanie, zawód, adres zamieszkania
4) Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka
5) Zaświadczenie o odbytej katechezie przedchrzcielnej (w naszej parafii w każdy ostatni piątek miesiąca o godz. 18.30 w dolnym kościele)
6) Jeżeli rodzice nie mieszkają w naszej parafii, konieczne jest zgoda ks. proboszcza miejsca ich zamieszkania na chrzest u nas

Czynności związane przygotowaniem do Chrztu Świętego:
1) Zgłoszenie Chrztu św. w kancelarii parafialnej na ok. miesiąc przed planowaną uroczystości
2) Dostarczenie ww. dokumentów w celu wpisania do księgi chrztó
3) Spowiedź rodziców i chrzestnych
4) Na chrzest rodzice przynoszą ze sobą świecę i białą szatę

Chrztu Świętego udzielamy w naszej parafii:
w niedziele podczas Mszy św. o godz. 11.3
w soboty podczas Mszy św. o godz. 15.00 (po Koronce do Bożego Miłosierdzia)
W czasie Adwentu i Wielkiego Postu chrzest nie jest udzielany
(jedynie w przypadku zagrożenia życia dziecka).

Podczas chrztu rodzice otrzymują świadectwo chrztu swojego dziecka, które będzie potrzebne do I Komunii św. i bierzmowania, dlatego należy je przechowywać, by jego kopię przedstawić, gdy zajdzie tego potrzeba.

KATECHEZA PRZEDCHRZCIELNA
w każdy ostatni piątek miesiąca o godz. 18.30 (po Mszy o godz. 18) w dolnym kościele:

RODZICE CHRZESTNI
Nie każdy może być chrzestnym. Najważniejszym kryterium wyboru rodziców chrzestnych jest zawsze ich stosunek do wiary.
Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 874) te wymagania określa w sposób następujący:
§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
2° ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
3° jest katolikiem, przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii i Bierzmowania oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej
5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

RODZICAMI CHRZESTNYMI NIE MOGĄ BYĆ:
1) osoby żyjące w niesakramentalnym związku małżeńskim (bez ślubu, w związkach cywilnych, po rozwodach powtórnie związani z kimś drugim)
2) osoby, które chociaż są katolikami, notorycznie zaniedbują praktyki religijne,
3) osoby, które prowadzą życie naganne.

Z bycia rodzicem chrzestnym wynika bowiem obowiązek pomocy rodzicom dziecka w wychowaniu go w wierze. Istotnym elementem takiego wychowania jest osobiste świadectwo życia zgodnego z wiarą. (por. statut 419 I Synodu Diecezji Kaliskiej)
Rodzice chrzestni przed chrztem winni przystąpić do sakramentu pokuty.
Chrzestni pochodzący z innej parafii muszą przedstawić zaświadczenie od swojego proboszcza. Ci, którzy mieszkają w naszej parafii są proszeni na krótką rozmowę z Księdzem Dyżurnym.
Po zaświadczenie dopuszczające do pełnienia godności rodzica chrzestnego należy zgłosić się osobiście. (por. Ustawa o ochronie danych osobowych) Zaświadczenie takie jest wydawane osobom aktualnie mieszkającym na terenie parafii.

Osoby przebywające czasowo (ponad 3 miesiące) poza Kaliszem lub (ponad 4 miesiące) za granicą mogą otrzymać tylko potwierdzenie o przyjętych sakramentach w naszej parafii. (Te dokumenty możemy wydać najbliższej rodzinie). Zaświadczenie to jest podstawą do rozmowy z kapłanem w miejscu aktualnym zamieszkania (w kraju lub za granicą), by tam otrzymać stosowny dokument.